Här finns en

GRATIS FUNKTIONSRÄKNARE

Nedan visas funktionsräknarens hjälptext som är indelad i

* symboler för de fyra räknesätten

* Konstanter

* Funktioner

* Innebörden av Freeware mm

Ladda ner Funktionsräknaren (2.3 Mb exe-fil)

Tillbaka

Hjälptext, V1.13

-- kommentartecken

= lika med

- minus

+ plus

* gånger

/ genom

() parenteser

K O N S T A N T E R

c = 2.997924574 * 1e8 (ljusets hastighet i vakuum, m/s)

CLjud = 331.45 (ljudets hastighet i torr luft vid 0 C, m/s)

e = 2.7182818284590 (basen i den naturliga logaritmen)

e0 = 8.8542 * 1e-12 (dielektrisitetskonstanten, F/m)

epLadd = 1.6022 * 1e-19 (elektronens och protonens laddning, C)

fahrenheit = 9/5 * celsius + 32

fot = 0.304800 meter

g = 9.80665 (gravitationsaccelerationen på jorden, m/s * s)

gallon = 3.785412 liter

dry gallon = 4.404884 liter

GUni = 6.6726 * 1e-11 (universella gravitationskonstanten, N m*m/kg*kg)

h = 6.6022 * 1e-34 (Plancks konstant, Js)

k = 1.381 * 1e-23 (Boltzmanns konstant, J/K)

mile = 1.60934 km

mp = 1.6726 * 1e-27 (protonens massa, kg)

mn = 1.6749 * 1e-27 (neutronens massa, kg)

mee = 9.1094 * 1e-31 (elektronens massa, kg)

NA = 6.022169 * 1e23 (Avogadros tal, /mol)

ounce = 28.3495 gram

pi = 3.14159265358979 (Förhållandet mellan cirkelns omkrets och diameter)

pound = 0.45359237 kilogram

sb = 5.670 * 1e-8 (Stefan-Bolzmanns konstant, W/m*m/K*K*K*K)

(short) ton = 907.184 kg

tum = 2.54000 cm

u0 = 4 * pi * 1e-7 (permeabilitet i vakuum, H/m)

yard = 0.9144 meter

F U N K T I O N E R

integer() omvandling till heltal

(-2,147,483,648 to +2,147,483,647)

float() omvandling till flyttal

(-1e-900 to 1e+308)

abs() omvandlar till absolutbelopp

atan() arctangent (närl./motstående)

bitAnd() bitAnd(heltal1,heltal2) ->

(Innebär 0 utom då båda är 1)

bitNot() bitNot(heltal) Omvandlar ettor till nollor...

bitOr() bitOr(heltal1,heltal2) ->

(Innebär 1 om någon är 1, annars 0)

bitXor() bitXor(heltal1,heltal2) ->

(Innebär att "lika ger 0 och olika 1")

c2f() omvandlar celsiusgrader till fahrenheit

charToNum() charToNum("a") ger ASCI för tecknet "a"

cos() cosinus dvs närl./hypotenusan

date() datum i formen yyyy-mm-dd

exp() beräknar e upphöjt till talet inom parentes

f2c() omvandlar fahrenheitgrader till celsius

freeBlock() visar största fria kont. RAM-area i datorn du just använder

freeBytes() visar totalt antal fria RAM-bytes i datorn du just använder

log() beräknar den naturliga log.

mod 7 mod 4 returnerar 3 som är resten efter div. 7/4

power() power(2,3) ger 2 upphöjt t. 3

random() returnerar slumptal

sin() sinus dvs motst./hypotenusan

sqrt() beräknar kvadratroten

string() omvandlar till sträng

Alla fält kan dubbelklickas och markeras då för kopiering (CTRL-C) eller nollställning (skriv in 0...)

Det som lagrats med CTRL-C kan klistras in med CTRL-V i annat fält i denna räknare eller i fält i Excel eller Word.

Värde från annat program kan klistras in i denna räknare...

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

Detta är ett program som får användas fritt dvs det är en s.k. freeware men följande gäller

Du har ingen rätt till denna programvara men får använda den både icke kommersiellt och kommersiellt såvida inga ändringar gjorts i programmet.

Du får ej decompilera eller disassemblera programvaran och du får ej sälja den eller leverera den i kommersiella programpaket. Vill du att någon ska använda programvaran ska den laddas ner från webbplats http//www.miljobilder.com eller annan av tidningen MILJÖBILDER anvisad plats.

Lämna synpunkter på denna räknare till mailadress som finns t ex på denna sida.

Ändringsinformation 1.02

-knapp för att nollställa indatafält och resultatfält inlagd.

-knapp för att nollställa minnesfält inlagd.

-minnesknapparna gulgröna.

ÄI 1.06

Filhantering införd. Innehållet i alla fält och checkboxens tillstånd kan lagras i fil. Indatafältet kan vara mycket stort men max 256 tecken kan läsas in i detta program.

ÄI 1.08

Flera konstanter inlagda t ex tum och fot samt funktionerna F2C och C2F som omvandlar Farenheit till Celsius och vice versa.

Maj 2002/HGz

ÄI 1.10

Bläddringen i hjälptexten rättad

juni 2002/HGz

ÄI 1.11

Infotext sida 1 ändrad.

sept. 2002/HGz

ÄI 1.13

Infotext och filhantering ändrad.

sept. 2003/HGz

Tillbaka