Tillbaka

Om du vill skriva i denna tidning så är reglerna följande:

Det du skriver ska ha med "miljö" i vid bemärkelse att göra. Texten bör inte vara längre än två A4-sidor. Tidningen är registrerad och har databasrättighet vilket medför att tryckfrihetslagstiftningen gäller fullt ut. (PUL gäller alltså ej här!). Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och redigera inkommet material. Något honorar utbetalas ej.

Texter med kritik mot personer, myndigheter etc. kan med fördel publiceras i denna tidning eftersom den är politiskt och ekonomiskt oberoende. (Annonser införs ej!) Dock är principen att de som utsätts för kritik ska ges möjlighet till genmäle.

Å andra sidan bör man försöka lösa alla problem på så låg nivå som möjligt. Att hissa upp problem och ge dem offentlighet ger oftast motsatt effekt och ökat "skyttegravsgrävande". Följande ledstjärnor, deviser, brukar jag själv använda och även rekommendera andra att fundera över innan ett ärende ges offentlighet t ex i en tidning.

Det som skrivs i denna tidning har ibland ett visst genomslag beroende på att s.k. pliktexemplar skickas till de sju universitetsbiblioteken. Å andra sidan är detta en sidoeffekt av denna tidnings funktion. Den tillkom därför att de bilder som visades på denna webbsida var i strid med PUL. Om en bild visar en person som kan igenkännas så måste man, enl. PUL, ha den personens uttryckliga tillstånd att visa bilden. Är sidan kopplad till en periodisk tidskrift med databasrättighet så gäller istället tryckfrihetslagstiftningen.

Information som adresseras till tidningen har, enligt lag, s.k. meddelarskydd vilket innebär att den skrivandes identitet ej får röjas av tidningen. (Kan upphävas efter beslut i domstol om information om den skrivandes identitet är viktig för rikets säkerhet.)

Om den skrivande märker sin information med "FÖRTROLIG INFORMATION" så är den, enligt praxis, omöjlig att använda. Här träder EU:s 70-årsregel in vilket innebär att informationen blir fri att använda 70 år efter att den skrevs. I vissa fall, bl a när det gällt misshandel av barn, har tidningen agerat och fått uppgiftslämnaren att häva förtrolighetsspärren. Därefter har de sociala myndigheterna fått ta vid.

 

Tillbaka